Automation Workflow trong AntBuddy CRM cho phép thiết lập những chuỗi quy trình tự động đa dạng và dễ dàng tùy biến. Automation Workflow hoạt động dựa trên Sự thay đổi trạng thái của các đối tượng (Khách hàng, Nhiệm vụ, Ticket,…) trong CRM. Hãy xem một số ví dụ dưới đây để hiểu thêm về cơ chế hoạt động của Automation Workflow

Ví dụ 1: Chúc mừng sinh nhật khách

Cơ chế hoạt động: Khi khách đến ngày sinh nhật, hệ thống tự gửi email hoặc tin nhắn chúc mừng sinh nhật theo mẫu có sẵn.

Bước 1: Đặt tên và chọn Đối tượng kích hoạt Quy Trình là Contact (Khách hàng đã mua hàng)
Bước 2: Chọn điều kiện kích hoạt quy trình là Quét hàng ngày, khi đối tượng có Ngày sinh nhật đến.
automation workflow
Bước 3: Chọn hành động cho Quy trình, ở đây là Gửi tin nhắn cho Khách Hàng.

Ví dụ 2: Tạo nhiệm vụ liên hệ khách với khách tiềm năng

Bước 1: Chọn Đối tượng kích hoạt quy trình là Lead
Bước 2: Điều kiện kích hoạt quy trình là Nguồn Lead đến từ Facebook
Bước 3: Chọn hành động tạo Nhiệm Vụ cho nhân viên liên hệ khách hàng.

Ví dụ 3: Gửi email mời khách Phản hồi sau khi hoàn thành Ticket của khách

Bước 1: Chọn đối tượng kích hoạt quy trình là Ticket
Bước 2: Chọn điều kiện là khi đối tượng được cập nhật trạng thái sang Resolved
Bước 3: Chọn hành động là Gửi Email cho khách để khách phản hồi dịch vụ