Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM và Mobile App 

I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM

Cập nhật - Bảng chọn màu tại Cài đặt

  • Trạng thái Lead/Contact/Account/ Giao dịch 
  • Danh mục Giao dịch/ Task
  • Thiết lập Nhãn/ Trạng thái riêng tại kênh Telesales 


Tích hợp - Chat từ Google Chat


Thêm trường thông tin "MÃ ĐƠN HÀNG" tại mẫu Email/SMS


Thêm "Bộ lọc kênh" cho danh sách đơn hàng


Thiết lập SLA cho từng đơn hàng


Thông báo khi phân công hàng loạt cho nhân viên/ nhóm


Thêm trường Customer Name trong Báo cáo Omni

II. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App

Bộ lọc Omni


Hợp phần Call Center

– Nếu không có người phục vụ ngay thì có thể đợi cho đến hết. thời gian chờ được thiết lập sẵn trước đó.
– Nếu không đợi phục vụ –> Chọn thoát khỏi hàng đợiHiển thị kênh thanh toán trong Giao dịch