Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm chăm sóc khách hàng đa kênh, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM và Mobile App

Cập nhật tính năng mới trên AntCRM

Thêm cấu hình lựa chọn các trường thông tin đơn hàng để hiển thị trên Callpopup


Thêm trường thông tin Loyalty vào cấu hình trường hiển thị Callpopup


Tính năng hộp tin nhắn


Cập nhật các kênh chat lên Mobile App