Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM và Tự động hóa AntBot

I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM

Thêm danh sách tài khoản bị chặn trên Facebook


Thêm tiêu đề cho mẫu tin nhắn tại Omni

Dấu hiệu phân biệt giữa các Session

Thêm nút gửi tin nhắn từ Bình luận trên Instagram


Thêm bộ lọc ngày đóng Phiếu sự vụ

II. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App

Omni - Live chat


Đồng bộ trường tuỳ chỉnh Lead/Contact/Account từ AntCRM


Đồng bộ trường tuỳ chỉnh Popup

Live chat support

Chat hỗ trợ khách hàng, kết nối nhanh đến đội Chăm sóc khách hàng 

 

Đồng bộ trên AntCRM 

 


III. Cập nhật tính năng mới trên AntBot

Broadcast - Gửi flow hàng hoạt đến với khách hàng

Carousel - Gửi tin nhắn có chứa nhiều sản phẩm