Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM và Mobile App

I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM


Thiết lập cấu hình phân công session

Mặc định phân công session của khách hàng cũ đã có nhân viên phụ trách

 


Thiết lập cấu hình thời gian tự động phân công những session chưa phân công


Thiết lập giao diện của Ticket

  • Giao diện khởi tạo
  • Giao diện cập nhật
  • Giao diện chi tiết 
  • Export với trường thông tin đã được đổi tên

Thiết lập cho phép ẩn/ chỉ xem một số trường thông tin 

 


Cho phép upload hình ảnh và thiết lập cấu hình sản phẩm tồn kho


Thiết lập giới hạn số lượng tạo mới giao dịch

Ví dụ: Thiết lập trong vòng 1 giờ đồng hồ, mỗi nhân viên chỉ được phép tạo mới 10 giao dịch. Khi tạo giao dịch thứ 11 sẽ hiển thị thông báo lỗi “Bạn đã tạo số lượng giao dịch tối đa, bạn không thể tạo thêm

 


Thiết lập thông báo khi nhân viên thay đổi trạng thái giao dịch


Không cho phép chuyển đổi trạng thái khi GD đang ở trạng thái được cài đặt


Tạo đơn hàng nhanh trên Omni


II. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App

Thêm filter nhân viên tại trang Omni


Hỗ trợ tắt âm bàn phím

Hỗ trọ tắt âm bàn phím khi người dùng đang Dial 

 

Định dạng bàn phím đối với trường Email

Đối với Android, bàn phím hiển thị nút “@” và “.com” khi nhập trường Email 

Đối với iOS, bàn phím hiển thị nút “@”