Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm chăm sóc khách hàng đa kênh, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM và Mobile App 

I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM

Tạo phiếu sự vụ tự động từ webform


Bộ lọc trường tùy chỉnh ở trang danh sách Phiếu sự vụ


Thiết lập ẩn/bắt buộc cho trường tùy chỉnh khi tạo giao diện Phiếu sự vụ


Tùy chỉnh tên Phiếu sự vụ tạo thủ công


Thiết lập trường thông tin khi tạo nhanh Lead/Contact/Account


Tùy chỉnh required cho trường thông tin khi tạo giao diện Lead/Contact/Account


Gõ tin nhắn nhanh từ mẫu tin Omni tạo sẵn


II. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App

Khi nhấn vào tên KH trên header trong session sẽ chuyển sang popup "Chuyển phụ trách"


Thay đổi chức năng hiển thị emoji icon bằng chức năng chọn "Tin nhắn mẫu"

<br>


Chuyển chức năng "Đánh dấu xong" của session lên trên header của session đó


Tối ưu chức năng livechat mới trên mobile


Fix lỗi Livechat không hiển thị hình ảnh


Đóng được session Livechat khi không có thông tin người phụ trách