Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM

Thêm thông tin loại khách hàng

Tại Chiến dịch Telesale

Khi import Lead/Contact/Account

Thêm tùy chọn NONE

Thêm trường hiển thị Phụ trách

Kết quả khi Tìm kiếm một Lead/Contact/Account

Thêm ảnh tại Omni

Cho phép thêm hình ảnh vào mẫu tin nhắn

Chiến dịch Telesale

Cho phép tùy chọn Chia sẻ khi import số thuê bao

Tùy chỉnh cấu hình Giao dịch

Cho phép thiết lập tên giao dịch theo Chuỗi ký tự và theo Chuỗi số chữ số

Hiển thị trạng thái của tất cả giao dịch trong Omni

Chiến dịch Social Media

Hiển thị cho biết thời gian tạo chiến dịch 

Kênh Omni

Hiển thị giúp nhận biết Session Omni xuất phát từ Page nào 

Cho phép nhiều người được tích hợp Facebook tại đây

Cho phép tìm kiếm theo từ khóa

Thư mục ảnh tại Thiết lập khác

Bộ lọc đánh giá phân loại theo điểm

Tại Báo cáo NPS cho phép đánh giá theo các cấp độ điểm tương ứng và dựa vào bộ lọc điểm có thể tìm kiếm session một cách nhanh chóng

Automation

Thêm hành động chuyển phụ trách cho nhóm nhân viên → phân bổ số lượng task ở phạm vi rộng hơn, nhanh chóng hơn

Automation - đối tượng Giao dịch/Ticket

Thêm hành động “Cập nhật giao dịch/ticket và đồng thời cho phép tùy chỉnh theo yêu cầu → thuận tiện cho việc phân công nhóm/người phụ trách